آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها و دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل برگزاری انتخابات اعضای حقیقی هیئت ممیزه دانشگاه کاشاندستورالعمل برگزاری انتخابات اعضای حقیقی هیئت ممیزه دانشگاه کاشانآئین نامه ها و دستورالعمل ها۲۹ بهمن ۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریدستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۴ دی ۱۴۰۱
دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی (جدید)دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی (جدید)آئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۲ دی ۱۴۰۱
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آندستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آنآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۲ شهریور ۱۴۰۱
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاهدستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاهآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۹ مرداد ۱۴۰۱
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاآئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۹ مرداد ۱۴۰۱
دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشیدستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشیآئین نامه ها و دستورالعمل هامنسوخ شده۰۹ آبان ۱۳۹۸
دستورالعمل پذیرش راهنمایی/مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه کاشاندستورالعمل پذیرش راهنمایی/مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه کاشانآئین نامه ها و دستورالعمل ها۲۰ آذر ۱۳۹۷
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها و دستورالعمل ها۱۸ اسفند ۱۳۹۴
آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیآئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیآئین نامه ها و دستورالعمل ها۳۱ شهریور ۱۳۸۹