آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها و دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاآئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۹ مرداد ۱۴۰۱
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها و دستورالعمل ها۱۸ اسفند ۱۳۹۴
دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی (جدید)دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی (جدید)آئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۲ دی ۱۴۰۱
دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشیدستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشیآئین نامه ها و دستورالعمل هامنسوخ شده۰۹ آبان ۱۳۹۸
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آندستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آنآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۲ شهریور ۱۴۰۱
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاهدستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاهآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۹ مرداد ۱۴۰۱
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریدستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۴ دی ۱۴۰۱
آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیآئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیآئین نامه ها و دستورالعمل ها۳۱ شهریور ۱۳۸۹