اعضای حقیقی و حقوقی هیئت ممیزه

اعضای حقیقی و حقوقی هیئت ممیزه دانشگاه کاشان
ردیف نام ونام خانوادگی نوع مسئولیت  نوع عضویت
1 دکتر عباس کتابی رئیس دانشگاه و رئیس هیئت ممیزه حقوقی
2 دکتر مصطفی زاهدی فر معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دبیر هیئت ممیزه حقوقی
3 دکتر مهدی شبانی نوش آبادی معاون پژوهشی و ارتباطات علمی حقوقی
4 دکتر علی ایرانمنش نماینده وزیر  حقیقی
5 دکتر مهران زینلیان دستجردی نماینده وزیر حقیقی
6 دکتر احمد سوهان کار اصفهانی نماینده وزیر حقیقی
7 دکتر عبدالحمید بامنیری نماینده وزیر حقیقی
8 دکتر مسعود صلواتی نیاسری نماینده وزیر حقیقی
9 دکتر محسن محسن نیا  رئیس کمیسیون دانشکده مهندسی حقیقی
10 دکتر سید عباس طاهر  رئیس کمیسیون دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر حقیقی
11 دکتر علی قربان پور آرانی  رئیس کمیسیون دانشکده مهندسی مکانیک حقیقی
12 دکتر غلامحسین فتح تبار  رئیس کمیسیون دانشکده علوم ریاضی حقیقی
13 دکتر علی اکبر عبداله زاده عضو کمیسیون حقیقی
14 دکتر امیرحسین رسول نیا  رئیس کمیسیون دانشکده ادبیات و زبان های خارجی حقیقی
15 دکتر حسین نعیمی  رئیس کمیسیون دانشکده شیمی حقیقی
16 دکتر محسن نیازی  رئیس کمیسیون دانشکده علوم انسانی حقیقی
17 دکتر علی عمرانی پور  رئیس کمیسیون دانشکده معماری و هنر حقیقی
18 دکتر محمد گنجی  عضو کمیسیون  حقیقی
19 دکتر رضا قضاوی  رئیس کمیسیون دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین حقیقی
20 دکتر بهرام جزی عضو کمیسیون  حقیقی

لینک دانلود فایل