معرفی اعضای دبیرخانه

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دبیر هیئت ممیزه : دکتر مصطفی زاهدی فر

تلفن تماس 55912241 - 031

 

 

کارشناس مسئول دبیرخانه و امور هیئت ممیزه : احسان جوادیان

تلفن تماس :  55912183 - 031

 

هیئت ممیزه :

هیأتی است که به موجب ضوابط و مقررات مربوطه، مرجع رسیدگی واظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت علمی عضو جهت ارتقاء به مراتب علمی بالاتر، احتساب سوابق خدمات قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و بررسی رکورد علمی می باشد. همچنین حسب درخواست هیأت اجرایی جذب موسسه در خصوص صلاحیت علمی متقاضیان از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، تبدیل وضعیت ازکارشناس رسمی به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی اعلام نظر می نماید.

ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی؛ پژوهشی و فناوری نشانگر پویایی علمی؛ پژوهشی؛ فرهنگی و تربیتی و یکی از شاخصه های تولید؛ انتقال و ترویج علم و فرهنگ است.مولفه های علمی و میزان تاثیر آنها در ارتقای اعضای هیأت علمی؛ جهت گیری نظام علمی؛ فرهنگی و تربیتی کشور را مشخص می کند و به این لحاظ توجه به مولفه های موثر در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هیأت ممیزه یکی از واحدهای علمی ستادی تحت نظر رئیس دانشگاه می باشد، که اعضاء آن از میان دانشیاران و استادان دانشگاه انتخاب و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی و پس از تایید وزارت مذکور به مدت دو سال به عضویت آن منصوب می گردند.

هیأت ممیزه دانشگاه کاشان از سال 1386 به صورت مشترک با دانشگاه شهرکرد شروع به فعالیت نمود. دبیرخانه هیأت ممیزه مشترک نیز در سال 1387راه اندازی و انجام امور کارشناسی و اداری هیأت ممیزه را عهده دار گردید. شایان ذکر است از تاریخ 1391/05/09 هیأت ممیزه دانشگاه کاشان به صورت مستقل ادامه فعالیت می نماید.