اعضای کمیسیون های تخصصی دانشکده ها

کمیسیون تخصصی دانشکده فیزیک
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر مصطفی زاهدی فر فیزیک- هسته ای استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر بهرام جزی فیزیک- پلاسما استاد دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر محمد الماسی فیزیک- ماده چگال استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر مجید منعم زاده فیزیک- ذرات بنیادی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر غلامرضا نبیونی فیزیک- ماده چگال استاد دانشگاه اراک عضو کمیسیون
کمیسیون تخصصی دانشکده شیمی و زیست شناسی
ردیف نام ونام خانوادگی گرایش -  رشته مرتبه علمی عضو هیات علمی  نوع مسئولیت
1 دکتر حسین نعیمی شیمی آلی استاد دانشگاه کاشان عضو هیأت ممیزه و رئیس کمیسیون 
2 دکتر سعید معصوم شیمی تجزیه استاد دانشگاه کاشان دبیر کمیته منتخب ارتقاء 
3 دکتر سید ابوالقاسم کاهانی شیمی معدنی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
4 دکتر سید علی حسینی زیست شناسی دانشیار دانشگاه کاشان عضو کمیسیون
5 دکتر مسعود همدانیان شیمی - فیزیک استاد دانشگاه کاشان عضو کمیسیون