آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاآئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۹ مرداد ۱۴۰۱
آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی، پژوهشی و فناوریآئین نامه ها و دستورالعمل ها۱۸ اسفند ۱۳۹۴
گزارش نامه علمی (شناسنامه) ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشیگزارش نامه علمی (شناسنامه) ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشیفرم ها
دستورالعمل برگزاری انتخابات اعضای حقیقی هیئت ممیزه دانشگاه کاشاندستورالعمل برگزاری انتخابات اعضای حقیقی هیئت ممیزه دانشگاه کاشانآئین نامه ها و دستورالعمل ها۲۹ بهمن ۱۴۰۲
دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی (جدید)دستورالعمل اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی (جدید)آئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۲ دی ۱۴۰۱
گزارش نامه علمی (شناسنامه) ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشیگزارش نامه علمی (شناسنامه) ارتقای اعضای هیئت علمی پژوهشیفرم ها
دستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشیدستورالعمل اجرایی مواد ۳ و ۴ آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشیآئین نامه ها و دستورالعمل هامنسوخ شده۰۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش نامه علمی (شناسنامه) تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی پژوهشیگزارش نامه علمی (شناسنامه) تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی پژوهشیفرم ها
گزارش نامه علمی (شناسنامه) تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی آموزشیگزارش نامه علمی (شناسنامه) تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی اعضای هیئت علمی آموزشیفرم ها
گزارش نامه علمی (شناسنامه) تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیئت علمی آموزشیگزارش نامه علمی (شناسنامه) تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اعضای هیئت علمی آموزشیفرم ها
دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آندستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آنآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۲ شهریور ۱۴۰۱
دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاهدستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز دانشگاهآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۹ مرداد ۱۴۰۱
جدول حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی آموزشیجدول حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی آموزشیفرم ها
دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریدستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه کشوریآئین نامه ها و دستورالعمل ها۰۴ دی ۱۴۰۱
دستورالعمل پذیرش راهنمایی/مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه کاشاندستورالعمل پذیرش راهنمایی/مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارج از دانشگاه کاشانآئین نامه ها و دستورالعمل ها۲۰ آذر ۱۳۹۷
آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیآئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمیآئین نامه ها و دستورالعمل ها۳۱ شهریور ۱۳۸۹
جدول حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پژوهشیجدول حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پژوهشیفرم ها
داوری کتابداوری کتابفرم ها
داوری مقاله  (۲)داوری مقاله (۲)فرم ها
داوری مقاله (۱)داوری مقاله (۱)فرم ها