فرم ها

ردیف

عنوان فرم

 نوع تقاضا

نسخه 1

نسخه 2

1

گزارش نامه علمی ( شناسنامه) اعضای هیئت علمی آموزشی

ارتقای مرتبه / تبدیل وضعیت

WORD

PDF

2

گزارش نامه علمی ( شناسنامه) اعضای هیئت علمی پژوهشی

ارتقای مرتبه / تبدیل وضعیت

WORD

PDF

3

جدول حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی آموزشی

تبدیل وضعیت

WORD

4

جدول حداقل امتیاز لازم جهت تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی پژوهشی

تبدیل وضعیت

WORD

5

 کاربرگ علم سنجی

ارتقای مرتبه

WORD

6

                  

 

7

 

WORD

8

داوری مقاله  (1)

WORD

9

داوری مقاله (2)  

WORD

10

داوری کتاب

WORD

11

12

13

14

15

16

17

18

19